Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Phần mềm kế toán / Phần mềm kế toán KT_ASC10 (bản Net)

Phần mềm kế toán KT_ASC10 (bản Net)

Phần mềm kế toán KT_ASC10 (bản Net)
1. Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay…)
Theo dõi thu, chi tiền mặt tức thời tại quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại các ngân hàng. Lập và in phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi từ máy tính. Thanh toán chi tiết cho các hóa đơn mua hàng, thu tiền hàng, đối trừ công nợ…
2. Kế toán công nợ phải thu
Nhận số liệu phát sinh công nợ phải thu từ phân hệ quản lý bán hàng. Quản lý công nợ phải thu chi tiết theo từng khách hàng, nhóm khách hàng, từng hóa đơn, thương vụ, hợp đồng, theo cán bộ kinh doanh quản lý. Quản lý công nợ phải thu theo hạn thanh toán, quy định và quản lý công nợ theo hạn mức về giá trị và thời gian nợ.
3. Kế toán công nợ phải trả
Nhận số liệu phát sinh công nợ phải trả từ phân hệ quản lý mua hàng. Quản lý công nợ phải trả chi tiết theo từng nhà cung cấp, từng hóa đơn, thương vụ, hợp đồng. Quản lý công nợ phải trả theo hạn thanh toán, …
4. Kế toán hàng hóa
  • Quản lý mua hàng: Quản lý và theo dõi tình hình mua hàng về số lượng, giá trị hàng nhập, hàng xuất trả lại nhà cung cấp, tính và phân bổ chi phí mua hàng theo từng lần mua cho từng mặt hàng. Kê khai và theo dõi thuế GTGT đầu vào, thuế nhập khẩu trên hóa đơn mua hàng.
  • Quản lý bán hàng: Quản lý và theo dõi tình hình bán hàng về số lượng và giá trị, cho phép in hóa đơn bán lẻ hoặc hóa đơn VAT trực tiếp từ máy tính. Cho phép quản lý và hạch toán thuận lợi hàng bán bị trả lại.
Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt đầu ra cũng như các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá, khuyến mại theo nhiều cách khác nhau.
  • Quản lý hàng tồn kho: Quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hóa vật tư cả về số lượng và giá trị đồng thời nhận số liệu từ phân hệ quản lý mua hàng và quản lý bán hàng từ đó đưa ra thông tin chính xác để kiểm soát lượng hàng hóa tồn kho, mức tồn kho tối thiểu, tối đa và tồn theo từng phiếu nhập.
5. Kế toán tài sản cố định & công cụ, dung cụ (thiết bị, máy móc, nhà xưởng, văn phòng…)
Theo dõi tăng giảm tài sản theo từng nhóm, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành, đối tượng sử dụng, quá trình luân chuyển tài sản qua các thời kỳ.
Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn, mục đích sử dụng, bộ phận sử dụng.
Cho phép điều chỉnh giá trị khấu hao một cách linh động cho phù hợp với yêu cầu quản lý, sản xuất.
Cho phép tính khấu hao theo đường thẳng và giảm dần. Hỗ trợ kiểm kê chi tiết tài sản theo từng nhóm, loại và đối tượng sử dụng.
Cho phép quản lý và phân bổ dần giá trị CCDC vào chi phí từ tài khoản 142, 242 và báo cáo về tình hình phân bổ.
6. Kế toán chi phí và tính giá thành
Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất cho từng sản phẩm, công trình hoặc nhóm sản phẩm, nhóm công trình, … theo từng giai đoạn.
Khai báo giá thành kế hoạch, giá thành định mức, so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch, giá thành định mức để từ đó có được những phân tích sắc bén làm cơ sở để đề ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
Tự động phân bổ, kết chuyển chi phí. Cho phép phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu thức.
Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Phương pháp trực tiếp, định mức, hệ số, hoàn nguyên, phân bước, hỗn hợp.
7. Kế toán tổng hợp
Liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ kế toán chi tiết: Vốn bằng tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả, chi phí giá thành, tài sản cố định, bán hàng, mua hàng, tồn kho. Là nơi tập hợp các dữ liệu để lên các báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
Ngoài các dữ liệu nhận từ các phân hệ kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp còn tạo ra các bút toán phân bổ, kết chuyển, điều chỉnh tự động, bút toán khóa sổ để lên các sổ sách, báo cáo theo chế độ kế toán.
8. Báo cáo thuế (mới nhất)
Tính và theo dõi các khoản thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chương trình tự động kê khai thuế đầu vào, đầu ra ngay khi lập chứng từ tại các phân hệ kế toán, đồng thời có chức năng kê khai bổ sung và điều chỉnh thuế đầu vào, đầu ra. KT_ASC luôn cập nhật các chính sách và biểu mẫu thuế mới nhất.
9. Báo cáo tài chính (mới nhất)
Bảng cân đối phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh: Lãi/lỗi, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo pp trực tiếp & gián tiếp), Thuyết minh báo cáo tài chính.
10. Quản trị hệ thống
Là phân hệ khai báo và quản lý các tham số hệ thống, quản lý và bảo trì số liệu, khai báo và quản lý người sử dụng. Cho phép dễ dàng khai báo, thiết lập các tham số hệ thống của phần mềm cho phù hợp với yêu cầu. Tính năng bảo mật cho phép khai báo và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng, danh mục, chức từ, từng thao tác trên chứng từ cho từng người sử dụng.
Chức năng Bảo trì và kiểm tra số liệu tự động tìm kiếm và sửa lỗi dữ liệu giúp cho người dùng khắc phục được những sai sót trong quá trình thao tác.
Cho phép kết xuất dữ liệu vào/ra, truyền/nhận và tổng hợp số liệu từ các chi nhánh, đơn vị thành viên với số liệu tại Trụ sở chính để lên báo cáo tổng hợp cho toàn Công ty.
Tự động sao lưu dữ liệu theo lịch, kết xuất dữ liệu ra Excel, Word, file DBF và nhiều tiện ích khác.

About Tình Marketing Online

Tình Marketing Online
Tác giả quyển sách Marketing Online - Công nghệ Sản Xuất Khách Hàng | Diễn giả, chuyên gia tư vấn, đào tạo Marketing Online | Hoạch định chiến lược Internet Marketing. Hotline: 0938 919 739 | Email: NhuanTriLuu@gmail.com

Check Also

Phần mềm kế toán theo yêu cầu

PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG Ngoài các phần mềm viết sẵn ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *