Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Thông tư

Thông tư

Thông tư 53/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ 53/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 200- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP –**o0o**– Ngày 21/03/2016 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về Chế độ kế toán doanh nghiệp đã ...

Read More »